1. Đồng chí: Trần Thị Hiếu - Hiệu trưởng

2. Đồng chí: Bùi Thị Chung - Hiệu Trưởng

3. Đồng chí: Phạm Thị Làn - Phó hiệu trưởng