Tổ khối chuyên môn:

1. Tổ khối bé:

Gồm: 5 lớp ( 1 lớp nhóm trẻ,  4 lớp mãu giáo bé), 11 giáo viên.

2. Tổ khối nhỡ:

Gồm: 5 lớp , 10 giáo viên

3. Tổ khối lớn:

Gồm: 6 lớp , 12 giáo viên

4. Tổ văn phòng:

Gồm: 1 nhân viên kế toán, 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên bảo vệ.