Tổ văn phòng:

Gồm: 6 đồng chí:

1 Hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng, 1 nhân viên kế toán, 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên bảo vệ