Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Họa Mi

Đức Cơ - Gia Lai
gialai-ducco-mnhoami@edu.viettel.vn